Sept 29 & 30, MARK weekend Beyond the Matrix

ENGLISH, SEE BELOW

Zaterdag 29 en zondag 30 september, MARK weekend met Jonette in Nunspeet

Voorbij de Matrix — Vaardigheden voor een Doorbraak in Bewustzijn

Jonette channelt MARK

Een krachtige leidraad naar JEZELF. Ben je bereid te groeien voorbij dat wat je brein kan begrijpen?

De mensheid heeft eindelijk het punt bereikt, waar we ons goed afgestemde bewustzijn kunnen gebruiken om te reizen in het quantumveld dat alle potentieel bevat. We navigeren in de hoogste dimensies, en komen terecht voorbij de matrix van beperkingen en zelfs voorbij tijd en ruimte zelf. Dat is de plek waar je hart, geest en lichaam zich kunnen ontwikkelen en uiteindelijk open je de ruimte voor de gehele mensheid om te evolueren tot de nieuwe mens, de ‘Homo Luminus’ (verlichte mens).

Je wordt je bewust dat je een quantum-wezen bent die een aardse ervaring heeft. Nu kun je werkelijk in lijn zijn met je hoogste potentieel en dat van de gehele mensheid!

Aan het begin van haar spirituele reis door Australië in oktober 2017 werd Jonette het beeld getoond van een duistere of ‘valse’ matrix rond de aarde. Deze diende om ons te beperken waardoor we bleven steken in angst en verdeeldheid; niet in staat om het licht en de liefde te bereiken wat onze oorspronkelijke lotsbestemming zijn was. Jonette heeft gebeden om een manier te vinden deze ‘duistere’ matrix los te maken en de ware matrix van licht ofwel kristallen matrix daar voorbij te bereiken.

En in een heilige grot van de Aboriginals in de afgelegen binnenlanden van Australië ontving ze vervolgens de ‘Codes van de Grootmoeders’. De volgende dag bij Uluru werden deze codes geactiveerd. Het zijn creatiecodes afkomstig van de sterren; energiepakketjes die het oorspronkelijke, onveranderde DNA van de mensheid bevatten. Deze oorspronkelijke blauwdruk herprogrammeert onmerkbaar je DNA, waardoor je in staat bent verbinding te maken met een hogere wereld en dat deel van jezelf te bereiken dat zich altijd achter de sluier bevond. Je bent je ervan bewust dat je een poort bent voor de goddelijke matrix op aarde.

Op het moment werken Jonette en MARK met de 10e dimensie — Relativiteit…de relatie en verbinding van jou met alle dingen. Ze experimenteren altijd in deze workshops en geven je geavanceerde activaties en initiaties die je in sferen brengen die eerder alleen toegankelijk waren in de oude mysterie scholen.
• Je ontvangt de ‘Codes van de Grootmoeders.’
• Je oefent met het in praktijk brengen van je intenties.
• Je krijgt duidelijkheid over het Quantumveld dat je omgeeft en hoe dit nauwkeurig af te stemmen.
• Je krijgt toegang tot energie en kennis die eerder slechts weinigen bezaten.
• Je ervaart jezelf steeds meer voorbij begrenzingen, in een wereld van licht en liefde.

Jonette als channel van kosmisch leraar Mark, loopt sinds 1989 voorop in de studie naar bewustzijn. Ze channelt complexe trillingsvelden, die je een directe ervaring kunnen geven van eenheidsbewustzijn, liefde en gelukzaligheid. Deze trillingsvelden vervloeien met je eigen kristallijnen lichtlichaam en geven je electromagnetische bio-veld een update. Dat geeft je toegang tot de energieën en wijsheid uit de hoogste sferen. Je kunt letterlijk voelen dat je opnieuw afgestemd wordt en dat de levensenergie door je heen stroomt.

De mensheid staat nu op het punt door te breken — Voorbij de Matrix!

We bevelen je ten sterkste aan om bovenstaande 2 workshops samen te volgen; en er 3 dagen van geavanceerd spiritueel inzicht van te maken.

Alle praktische informatie en registratie link verschijnt zeer binnenkort op de website.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang direct een mail wanneer de registratie opent.

ENGLISH

Saturday and Sunday September 29 & 30, MARK weekend with Jonette in Nunspeet

Beyond the Matrix— Skills for Breakthrough Consciousness

Jonette channeling MARK

Powerfully guiding you to YOU. Are you willing to grow beyond your mind’s ability to understand what has happened?

Humanity has finally reached the point where we can use our well-tuned consciousness to travel into the quantum field of all potentials. We navigate the highest dimensions to find ourselves beyond the matrix of limitations, even beyond space/time itself. It is here that you can evolve your heart, mind, body, and life; ultimately opening the space for all humanity to evolve into the the new human— ‘Homo Luminous.’

You realize yourself as a quantum being having an earthly experience. Now you can truly be aligned to the highest and best potentials for yourself and all of humanity!

Before her Australian spiritual tour this October, Jonette was shown a dark or ‘false matrix’ around the Earth. This has served to limit us, keeping us in fear and conflict; unable to reach the love and light that was our original destiny. Jonette prayed for a way to unhook this dark matrix to reach the true Matrix of Light or Crystalline Matrix beyond.

Then in a cave sacred to the Aboriginals in the remote center of Australia, she received the ‘Grandmother Codes.’ The next day at Uluru these Codes were activated. These are creation codes from the stars; energy packets that hold mankind’s original, unaltered DNA. This original template silently reconfigures your DNA, enabling you to connect to a higher world, accessing a part of you that has always been beyond the veil. You know yourself as a portal of the divine matrix on Earth.

Jonette and MARK are working now with the 10th dimension— Relativity…the relationship to you and all things. They are always experimenting in these workshops, bringing you leading edge activations and initiations that take you into realms that have only been accessible in the ancient mystery schools.

• You receive the ‘Grandmother Codes.’
• You practice bringing your intentions into form.
• You understand the Quantum Field that surrounds you and how to fine-tune it.
• You have access to energy and knowledge that has previously been held only by a few.
• You experience yourself more and more beyond limitations, in a world of light and love.

Jonette, channeling the cosmic teacher MARK, has been on the leading edge of consciousness exploration since 1989. She channels complex frequency fields that can give you an immediate experience of unity consciousness, love and ecstasy. These frequency fields entrain with your own crystalline light body, updating your electromagnetic bio-fields. This gives you access to the energies and wisdom of the highest realms. You can literally feel the realignment and the life force energy running through you.

Mankind is now at place of breakthrough—Beyond the Matrix!

We strongly suggest taking these 2 workshops together, making it 3-days of advanced spiritual realization.

All practical details and registration links will be available very soon.
Sign up for the newsletter and receive an e-mail as soon as the registration is opening up.