Sept 29 & 30, MARK weekend Beyond the Matrix

ENGLISH, SEE BELOW

Zaterdag 29 en zondag 30 september, MARK weekend met Jonette in Nunspeet

Voorbij de Matrix — Vaardigheden voor een Doorbraak in Bewustzijn

Jonette channelt MARK

*inhoudelijke informatie over de workshop: zie hieronder
*locatie: Hotel De Hoeve van Nunspeet, Elspeterweg 14, Nunspeet, www.dehoevevannunspeet.nl
*tijd: 9.30 – 17.30 uur, registratie zaterdag om 9.00 uur

PRIJZEN EN REGISTRATIE
*prijs inclusief thee, koffie en een heerlijk lunch buffet (met veel vegetarische opties):
     Prijs: € 425 ($ 520 )
     Speciale prijs voor 3 dagen: € 620 ($ 730 )
*registratie met contante betaling bij de zaal, mail naar Ine (ook voor andere vragen) info@jonettecrowley.nl
*registratie met credit card of paypal betaling
: 2-Days Beyond the Matrix 
*de 3 dagen vormen een geheel, maar op de vrijdag en het weekend kan ook afzonderlijk worden ingeschreven. 3 workshopdagen 

ACCOMMODATIE EN DINER
*Overnachting en diner zijn niet inbegrepen in de workshopprijs: dit dien je zelf te regelen.
*De Hoeve van Nunspeet is het hotel waar de workshops plaatsvinden. Helaas zijn er hier geen kamers beschikbaar meer.
*er zijn veel hotels en campings in de directe omgeving.
Je kan ze vinden bv via booking.com
*je kan je diner reservering maken bij het conferentie centrum “Hotel de Hoeve van Nunspeet”.
*er is een pannenkoekenrestaurant naast het hotel en er zijn ook andere restaurants in Nunspeet (loopafstand hooguit 15 minuten)

Voorbij de Matrix — Vaardigheden voor een Doorbraak in Bewustzijn

De mensheid staat nu op het punt van Doorbraak – Voorbij de Matrix!
Begeleidt je krachtig naar JOU. Geeft je Quantum stappen die je leven veranderen!

De mensheid heeft eindelijk het punt bereikt, waar we ons goed afgestemde bewustzijn kunnen gebruiken om te reizen in het quantumveld dat alle potentieel bevat. We navigeren in de hoogste dimensies, en komen terecht voorbij de matrix van beperkingen en zelfs voorbij tijd en ruimte zelf. Dat is de plek waar je hart, geest en lichaam zich kunnen ontwikkelen en uiteindelijk open je de ruimte voor de gehele mensheid om te evolueren tot de nieuwe mens, de ‘Homo Luminus’ (verlichte mens).

Je wordt je bewust dat je een quantum-wezen bent die een aardse ervaring heeft. Nu kun je werkelijk in lijn zijn met je hoogste potentieel en dat van de gehele mensheid!

Aan het begin van haar spirituele reis door Australië in oktober 2017 werd Jonette het beeld getoond van een duistere of ‘valse’ matrix rond de aarde. Deze diende om ons te beperken waardoor we bleven steken in angst en verdeeldheid; niet in staat om het licht en de liefde te bereiken wat onze oorspronkelijke lotsbestemming zijn was. Jonette heeft gebeden om een manier te vinden deze ‘duistere’ matrix los te maken en de ware matrix van licht ofwel kristallen matrix daar voorbij te bereiken.

En in een heilige grot van de Aboriginals in de afgelegen binnenlanden van Australië ontving ze vervolgens de ‘Codes van de Grootmoeders’. De volgende dag bij Uluru werden deze codes geactiveerd. Het zijn creatiecodes afkomstig van de sterren; energiepakketjes die het oorspronkelijke, onveranderde DNA van de mensheid bevatten. Deze oorspronkelijke blauwdruk herprogrammeert onmerkbaar je DNA, waardoor je in staat bent verbinding te maken met een hogere wereld en dat deel van jezelf te bereiken dat zich altijd achter de sluier bevond. Je bent je ervan bewust dat je een poort bent voor de goddelijke matrix op aarde.

Op het moment werken Jonette en MARK met de 10e dimensie — Relativiteit…de relatie en verbinding van jou met alle dingen. Ze experimenteren altijd in deze workshops en geven je geavanceerde activaties en initiaties die je in sferen brengen die eerder alleen toegankelijk waren in de oude mysterie scholen.

Je wordt permanent verankerd in het Licht … met al zijn kracht en goedheid.
Je ontvangt de ‘Codes van de Grootmoeders’.
Je breekt door tijd en ruimte heen door astraal reizen of zoals Jonette het noemt: Spirit Traveling!

Je oefent met het in praktijk brengen van je intenties.
Je ervaart de 10e dimensie – Relativiteit … de verbinding tussen jou en alles

Je krijgt duidelijkheid over het Quantumveld dat je omgeeft en hoe dit nauwkeurig af te stemmen.
Je krijgt toegang tot energie en kennis die eerder slechts weinigen bezaten.
Je ervaart jezelf steeds meer voorbij begrenzingen, in een wereld van licht en liefde.

De mensheid staat nu op het punt door te breken — Voorbij de Matrix!

Jonette als channel van kosmisch leraar Mark, loopt sinds 1989 voorop in de studie naar bewustzijn. Ze channelt complexe trillingsvelden, die je een directe ervaring kunnen geven van eenheidsbewustzijn, liefde en gelukzaligheid. Deze trillingsvelden vervloeien met je eigen kristallijnen lichtlichaam en geven je electromagnetische bio-veld een update. Dat geeft je toegang tot de energieën en wijsheid uit de hoogste sferen. Je kunt letterlijk voelen dat je opnieuw afgestemd wordt en dat de levensenergie door je heen stroomt.

We bevelen je ten sterkste aan om bovenstaande 2 workshops samen te volgen; en er 3 dagen van geavanceerd spiritueel inzicht van te maken.

Registratie links zijn actief.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief voor de laatste informatie.

“This weekend was really fantastic and really, really magic! I didn’t know what could happen in 2 days! It was easy to open my 3rd eye, which is usually closed… An amazing experience! I am very impressed.” Dorota

“I’m very grateful for all that you’ve transmitted. I feel invigorated, complete, peaceful and full of light. I can sense that I don’t even know the magnitude of the changes that are coming. We will all carry the light to the world.” Agnieszka

“I am surfing on the energy of joy with new way of connecting with life. It has a quality of effortless being with what is; and my mind seems to have fun being still and empty.” Beate

ENGLISH

Saturday and Sunday September 29 & 30, MARK weekend with Jonette in Nunspeet

Beyond the Matrix— Skills for Breakthrough Consciousness

Jonette channeling MARK

*see below for the full workshop description
*location: Hotel De Hoeve van Nunspeet, Elspeterweg 14, Nunspeet, www.dehoevevannunspeet.nl
*time: 9.30 AM – 5.30 PM, registration on Saturday 9.00 AM

PRICES AND REGISTRATION
*price; tea, coffee and a delicious lunch buffet (with many vegetarian options) included:
     Price: € 425 ($ 520)
     Special price for all 3 days: € 620 ($ 730 )
*registration by cash payment at the door, mail to Ine (also for other questions) info@jonettecrowley.nl
*registration by credit card or paypal: 2-Days Beyond the Matrix 

*the 3 days are strongly connected, though the Friday and the Weekend workshop can be taken on its own. Link 3 workshop days 

ACCOMMODATION AND DINNER
*staying overnight and dinner are not included in the price of the workshop and has to be arranged by yourself.
*Hotel de Hoeve van Nunspeet is the conference hotel. The hotel has been fully booked.
*there are many options for hotels and campings in the neighborhood.
You can find them e.g. via booking.com
*you can make a dinner reservation at the conference hotel “de Hoeve van Nunspeet”.
*there is a pancake restaurant next to the hotel and there are other restaurants in the village of Nunspeet (walking distance at the most 15 minutes).

Beyond the Matrix— Skills for Breakthrough Consciousness

Mankind is now at place of breakthrough—Beyond the Matrix!
Powerfully guiding you to YOU. Giving you Quantum steps to change your life!

Humanity has finally reached the point where we can use our well-tuned consciousness to travel into the quantum field of all potentials. We navigate the highest dimensions to find ourselves beyond the matrix of limitations, even beyond space/time itself. It is here that you can evolve your heart, mind, body, and life; ultimately opening the space for all humanity to evolve into the the new human— ‘Homo Luminous.’

You realize yourself as a quantum being having an earthly experience. Now you can truly be aligned to the highest and best potentials for yourself and all of humanity!

Before her Australian spiritual tour this October, Jonette was shown a dark or ‘false matrix’ around the Earth. This has served to limit us, keeping us in fear and conflict; unable to reach the love and light that was our original destiny. Jonette prayed for a way to unhook this dark matrix to reach the true Matrix of Light or Crystalline Matrix beyond.

Then in a cave sacred to the Aboriginals in the remote center of Australia, she received the ‘Grandmother Codes.’ The next day at Uluru these Codes were activated. These are creation codes from the stars; energy packets that hold mankind’s original, unaltered DNA. This original template silently reconfigures your DNA, enabling you to connect to a higher world, accessing a part of you that has always been beyond the veil. You know yourself as a portal of the divine matrix on Earth.

Jonette and MARK are working now with the 10th dimension— Relativity…the relationship to you and all things. They are always experimenting in these workshops, bringing you leading edge activations and initiations that take you into realms that have only been accessible in the ancient mystery schools.

You become permanently anchored in the Light…with all its power and goodness.
You receive the ‘Grandmother Codes’ our original, unaltered DNA.
You break through time/space by learning to ‘astral’ or Spirit Traveling!
You learn how to bring your intentions into form.
You experience the 10th dimension— Relativity…the relationship to you and all things.
You understand yourself as a Quantum being and how to use these skills.
You FEEL the support of angels, guides and helper beings…that you couldn’t reach before!

Now you can truly be aligned to the highest and best potentials for yourself and all of humanity! There are no words to describe how life-changing it is to BREAK THROUGH limitations— Beyond the Matrix!

We strongly suggest taking these 2 workshops together, making it 3-days of advanced spiritual realization.

Jonette, channeling the cosmic teacher MARK, has been on the leading edge of consciousness exploration since 1989. She channels complex frequency fields that can give you an immediate experience of unity consciousness, love and ecstasy. These frequency fields entrain with your own crystalline light body, updating your electromagnetic bio-fields. This gives you access to the energies and wisdom of the highest realms. You can literally feel the realignment and the life force energy running through you.

Registration links are active.
Sign up for the newsletter  for the latest information.